Stanovy klubu

Článok I

Základné ustanovenia

1) Názov združenia: KYNOLOGICKÝ KLUB J. STOLÁRIKA MODRA

2) Sídlo združenia: Lúčna 13, 90001 Modra

3) Kynologický klub J. Stolárika Modra je dobrovoľnou, neziskovou, záujmovou organizáciou združujúcou priaznivcov športovej a služobnej kynológie a výcviku psov.

4) Kynologický klub J. Stolárika Modra je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vo svojom mene môže zaväzovať a nadobúdať práva, ale nezodpovedá za záväzky svojich členov.

5) Kynologický klub J. Stolárika Modra je oprávnený zastupovať svojich členov pri napĺňaní ich kynologických záujmov.

Článok II

Cieľ činnosti klubu

1) Združovať záujemcov o kynológiu, hlavne v oblasti výcviku psov a ich praktického použitia.

2) Podporovať a rozvíjať kynológiu, vzťah detí a mládeže ku psom.

3) Zabezpečovať odborný výcvik psov, prípravu psovodov, organizovať skúšky, súťaže, výstavy a iné športové kynologické podujatia. Zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách.

4) Prenajímať priestory na organizáciu výcvikových podujatí, chovateľských podujatí, chovných zvodov, bonitácií a výstav.

Článok III

Členstvo v klube

1) Členstvo je dobrovoľné.

2) Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 12 rokov, deti do 12 rokov v doprovode rodiča.

3) Členstvo vzniká prijatím písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku do stanoveného termínu.

4) Členstvo v klube môže byť odmietnuté ľuďom, ktorí sa dopustili a dopúšťajú spoločensky neprípustných konaní.

5) Na prihláške záujemca prehlási, že súhlasí s činnosťou klubu, jeho stanovami, uzneseniami a smernicami.

6) V prípade neprijatia nového člena, má tento právo písomne sa odvolať a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvoláva sa na výkonný výbor klubu.

7) Dokladom o členstve je platný Členský preukaz.

Článok IV

Zánik členstva

1) Dobrovoľným písomným odhlásením – vystúpením. Člen toto rozhodnutie oznamuje písomnou formou.

2) Nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu.

3) Vylúčiť člena je možné z dôvodov nedodržiavania stanov, alebo z dôvodu závažného porušenia záujmov a dobrého mena organizácie, alebo z iných závažných dôvodov.

4) Úmrtím člena klubu

5) Zánikom klubu

Článok V

Práva člena klubu

1) Každý člen má právo zúčastňovať sa členských schôdzí

2) Každý člen má právo byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu, podávať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti.

3) Každý člen má právo voliť a byť volený vo voľbách do výboru klubu a jeho ďalších orgánov, ak člen dovŕšil 15 rokov.

4) Každý člen má právo používať výhody člena klubu pokiaľ plní podmienky, ktoré sú pre udeľovanie týchto výhod stanovené. A to najmä používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom klubu alebo v užívaní klubu, za stanovených podmienok.

5) Každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom, podľa svojich možností, schopností a záľub, zapájať sa do športovej, výcvikovej, záujmovej a inej činnosti klubu.

Článok VI

Povinnosti člena klubu

1) Každý člen je povinný riadiť sa stanovami klubu, dodržiavať organizačný poriadok a napomáhať realizácii jeho programu.

2) Každý člen je povinný platiť včas ročný členský príspevok klubu, vo výške stanovenej členskou schôdzou klubu.

3) Každý člen je povinný napomáhať všestrannému rozvoju kynológie, presadzovať záujmy klubu, podieľať sa na činnosti klubu a dodržiavať členskú disciplínu.

4) Každý člen je povinný aktívne sa podieľať na brigádach a podľa svojich schopností a možností chrániť majetok klubu.

5) Každý člen je povinný oznámiť tajomníkovi klubu do jedného mesiaca dôležité zmeny, ktoré súvisia s členstvom v klube.

Článok VII

Organizačná štruktúra

1) Členovia spravujú svoj klub prostredníctvom svojich orgánov, ktorými sú:

A) ČLENSKÁ SCHÔDZA

- je najvyšším orgánom klubu

- tvorí ju zhromaždenie členov, ktoré je uznášania schopné za prítomnosti najmenej 50% členov, ak sa však v stanovenú dobu nezhromaždí potrebná polovica členov, je členská schôdza po uplynutí 45 minút uznášaniaschopná pri akomkoľvek počte prítomných členov.

- je zvolávaná výborom klubu podľa plánov a to najmenej raz v kalendárnom roku

- prerokováva správu o činnosti a hospodárení, schvaľuje plán činnosti na nasledujúci rok

- rozhoduje o výške členských poplatkov

- prebieha podľa programu, ktorý na návrh výboru schvália členovia na začiatku členskej schôdze

- rozhoduje o zmene stanov

- schvaľuje zmeny a doplnky organizačného poriadku

B) VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

-zvoláva ju výbor klubu za podmienok uvedených pri členskej schôdzi raz za 3 roky

- volí predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka

- volí kontrolnú a revíznu komisiu klubu

Ak v období medzi voľbami orgánov klubu vznikne potreba doplnenia novými členmi, ich voľbu možno uskutočniť aj na členskej schôdzi, doplnenie v orgánoch klubu je možné maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu.

C) VÝBOR KLUBU

- je štatutárnym orgánom klubu a tvoria ho predseda, podpredseda, tajomník a pokladník

- je volený výročnou členskou schôdzou

- schádza sa podľa potreby viac krát ročne a jeho funkčné obdobie je 3 roky

Predseda je štatutárnym orgánom klubu. Má právo zastupovať klub v bežných záležitostiach samostatne. Má podpisové právo k finančným transakciám, podpisovaniu zmlúv, faktúr. Zakladanie a spravovanie bežného účtu u peňažných ústavov môže predseda vykonávať, len spolu s tajomníkom. Zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze.

Podpredseda je zastupujúcim orgánom predsedu a to najmä vtedy ak zo závažných dôvodov predseda nemôže vykonávať svoju funkciu. V takom prípade podpredseda nemôže konať samostatne a teda musí byť prítomný ďalší člen výboru klubu.

Tajomník je tiež zastupujúcim orgánom predsedu a to najmä vtedy ak zo závažných dôvodov predseda nemôže vykonávať svoju funkciu. V takom prípade tajomník nemôže konať samostatne a teda musí byť prítomný ďalší člen výboru klubu. Vedie evidenciu členov a vydáva členské preukazy.

Pokladník spravuje financie a členské príspevky, vedie evidenciu príjmov a výdavkov

Povinnosti Výboru klubu:

- rozhoduje o všetkých záležitostiach v činnosti klubu nespadajúcich do kompetencie

členskej schôdze

- vedie a archivuje účtovnú evidenciu klubu

- schvaľuje rozpočet klubu

- vedie a aktualizuje zoznam členov klubu, vydáva členské preukazy

- upomína a upozorňuje jednotlivých členov na nezaplatené platby

- pripravuje členské schôdze a zaisťuje zápisy členských schôdzí

- poskytuje členskej schôdzi pravidelne správu o hospodárení klubu

- účtovné doklady a evidenciu poskytuje k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly Kontrolnej a revíznej komisii, ako aj orgánom oprávneným zo zákona
- vedie evidenciu majetku klubu

- schvaľuje odmeny

- zabezpečuje pozvánky, materiály a inú korešpondenciu a expeduje poštu
- zabezpečuje v spolupráci s SKJ a ZŠK potrebnú agendu súvisiacu s konaním skúšok, súťaží, výstav a pod.

D) KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA

- je zostavená z troch členov klubu, ktorí sú zvolení na výročnej členskej schôdzi

- členom tejto komisie nesmie byť člen výboru, ako aj byť v úzkom rodinnom vzťahu ku členom výboru

- členovia komisie si volia svojho predsedu, ktorý má právo zúčastňovať sa jednaní

výboru

- kontroluje činnosť a hospodárenie klubu, vykonáva pravidelné revízie

- zodpovedá sa členskej schôdzi

Článok VIII

Zásady hospodárenia

1) Hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu slúži potrebám a záujmom klubu.

2) Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov klubu.

3) Zdrojmi majetku sú zápisné a členské príspevky, dary, dotácie, poukázaný podiel z dane. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na zabezpečenie chodu klubu.

4) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu v súlade so všeobecno-záväznými predpismi a týmito ustanoveniami.

5) Majetok klubu obhospodaruje výbor klubu. Na hospodárenia dohliada kontrolná a revízna komisia.

6) O majetku pri zániku klubu rozhodne členská schôdza.

7) Hospodárenie klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok IX

Zánik klubu

1) Klub zaniká ak o tom rozhodne výročná členská schôdza za účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov klubu a títo sa väčšinovo uznesú o zrušení klubu.

2) Klub tiež zaniká ak o tom právoplatne rozhodne Ministerstvo vnútra SR

3) Likvidácia majetku sa uskutoční v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Likvidáciu je oprávnený vykonávať predseda klubu, ktorý je v čase zániku vo funkcii, za spolupráce s výborom klubu a v súčinnosti s kontrolnou a revíznou komisiou.

4) Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

5) Zánik klubu treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR

Článok X

Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR

2) Stanovy schválila členská schôdza, ktorá sa uskutočnila dňa 14.12.2012