Organizačný poriadok

 1. Termín členskej schôdze musí Výbor klubu (VK) zverejniť najneskôr 3 týždne vopred prostredníctvom web stránky, fb stránky a oznamom na cvičisku
 2. Výbor klubu je povinný pripraviť správu o hospodárení klubu pre potreby kontroly Kontrolnou a revíznou komisiou najneskôr 3 týždne pred členskou schôdzou
 3. Výbor klubu menuje do funkcie pokladníka a to na dobu minimálne 1 rok (od jednej uzávierky po nasledujúcu)
 4. Pokladník vedie evidenciu hotovostných príjmov a výdavkov, vedie pokladničnú knihu, spracúva minimálne raz ročne vyúčtovanie hotovostných príjmov a výdavkov, má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru klubu. Zodpovedá sa výboru klubu
 5. Výbor klubu menuje do funkcie výcvikárov, kronikára, nástenkára
 6. Výcvikár vedie výcvik a riadi priebeh tréningu. Výcvikárom sa môže stať člen, ktorý:
  1. je členom klubu minimálne 2 roky
  2. absolvuje ročnú hospitáciu v klube
  3. preukáže dostatočné praktické a teoretické vedomosti v oblasti kynológie
  4. má predpoklady na vedenie členov pri výcviku
 7. Členovia výboru klubu a výcvikári sú oslobodení od platenia členských príspevkov. VK môže pre potreby vzdelávania a odborného rastu  výcvikárov poskytnúť výcvikárovi príspevok na vzdelávanie do výšky  100€/rok
 8. Členovia VK a výcvikári majú povinnosť zabezpečovať a organizovať podujatia organizované klubom a podľa svojich možností prispievať  k chodu klubu ako aj vyvíjať iniciatívu pri napredovaní klubu
 9. Nový uchádzač o členstvo musí absolvovať kurz základnej poslušnosti, v tomto môže byť uchádzačovi o členstvo udelená výnimka v prípade, že preukáže vyššiu úroveň vycvičenosti a pripravenosti psovoda ako  absolvent kurzu a zhodnú sa na tom všetci výcvikári