Organizačný poriadok

  1. Termín členskej schôdze musí Výbor klubu (VK) zverejniť najneskôr 3 týždne vopred prostredníctvom web stránky, fb stránky a oznamom na cvičisku
  2. Výbor klubu je povinný pripraviť správu o hospodárení klubu pre potreby kontroly Kontrolnou a revíznou komisiou najneskôr 3 týždne pred členskou schôdzou
  3. Výbor klubu menuje do funkcie pokladníka a to na dobu minimálne 1 rok (od jednej uzávierky po nasledujúcu)
  4. Pokladník vedie evidenciu hotovostných príjmov a výdavkov, vedie pokladničnú knihu, spracúva minimálne raz ročne vyúčtovanie hotovostných príjmov a výdavkov, má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru klubu. Zodpovedá sa výboru klubu
  5. Výbor klubu menuje do funkcie výcvikárov, kronikára, nástenkára
  6. Výcvikár vedie výcvik a riadi priebeh tréningu. Výcvikárom sa môže stať člen, ktorý je členom klubu minimálne 2 roky, absolvuje ročnú hospitáciu v klube, preukáže dostatočné praktické a teoretické vedomosti v oblasti kynológie, má predpoklady na vedenie členov pri výcviku
  7. Členovia Výkonného výboru (VK) klubu a výcvikári sú oslobodení od platenia členských príspevkov. VK môže pre potreby vzdelávania a odborného rastu výcvikárov poskytnúť výcvikárovi príspevok na vzdelávanie do výšky 100€/rok
  8. Členovia VK a výcvikári majú povinnosť zabezpečovať a organizovať podujatia organizované klubom a podľa svojich možností prispievať k chodu klubu ako aj vyvíjať iniciatívu pri napredovaní klubu
  9. Nový uchádzač o členstvo musí absolvovať kurz základnej poslušnosti, v tomto môže byť uchádzačovi o členstvo udelená výnimka v prípade, že preukáže vyššiu úroveň vycvičenosti a pripravenosti psovoda ako absolvent kurzu a zhodnú sa na tom všetci výcvikári