Pravidlá klubu

  1. Počas výcviku plnia všetci zúčastnení bezvýhradne príkazy výcvikára
  2. Každý majiteľ je v priestoroch cvičiska plne zodpovedný za svojho psa a za škody ním spôsobené
  3. Cvičenie skupín začína presne. Pri neskorom príchode člena o jeho zapojení do výcviku rozhoduje výcvikár
  4. Pri príchode na cvičisko má byť každý pes vyvenčený a riadne ustrojený (má mať riadne upevnený pevný obojok a je pripnutý na pevnom vodítku)
  5. Každý psovod musí odstrániť výkaly svojho psa z priestorov cvičiska a priľahlých priestorov
  6. Každý pes musí byť riadne zaočkovaný a odčervený, čo majiteľ psa musí pri prvej návšteve cvičiska a vždy na vyzvanie preukázať.
  7. Ak neurčí výcvikár inak, musí mať každý pes starší ako 9 mesiacov v priestoroch cvičiska riadne upevnený náhubok
  8. Pes, ktorý nie je ovládateľný sa nesmie zúčastňovať nácviku obrán
  9. Členský príspevok sa platí na 1 kalendárny rok, vždy do konca februára. Nový člen má povinnosť zaplatiť na prvom tréningu na cvičisku. 
  10. Každý člen má povinnosť pomáhať a podieľať sa na činnosti klubu