Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry

25.12.2014 21:58

MESTO MODRA
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012

o niektorých podmienkach držania psov


Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje niektoré ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
(2) Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Modra.
(3) Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov používaných podľa osobitných predpisov1).


§ 2
Vymedzenie pojmov


Na účely tohto VZN sa použijú nasledovné pojmy:
(1) Zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2),
b) používaný horskou službou,
1) Napr. zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3),
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
(2) Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane.4)
(3) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
(4) Verejné priestranstvá sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.


§ 3
Evidencia psov


(1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok vykonáva Mesto Modra v súlade s ustanovením § 3 Zákona.
(2) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu, na MsÚ mesta Modra- v Kancelárii I. kontaktu na ul. Štúrova č. 59, Modra.
(3) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na MsÚ mesta Modra- v Kancelárii I. kontaktu na ul. Štúrova č. 59, Modra.
(4) Evidenciu a vydávanie známok vedie Mesto Modra, ktorá vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(5) Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku nebezpečenstvu odchytu. Známka je neprenosná na iného psa. Stratu, odcudzenie či zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, na MsÚ mesta Modra- v Kancelárii I. kontaktu na ul. Štúrova č. 59, Modra.
(6) Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,50 €.


§ 4
Podrobnosti o vodení psa


(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4) § 24 a § 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,4) oznámiť na MsÚ mesta Modra- v Kancelárii I. kontaktu na ul. Štúrova č. 59, Modra.
(5) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie Mestskej polície mesta Modra (ďalej len „mestská polícia“) preukázať totožnosť psa známkou viditeľne umiestnenou na obojku.
(6) Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách alebo vodných zdrojoch, ktoré nie sú určené na odbery vôd pre pitnú vodu a sú verejnými priestranstvami.
(7) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách v zastavanom území mesta Modra s výnimkou plôch vyhradených pre voľný pohyb psov.
(8) Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, na plochách určených k voľnému pohybu psov, musí byť riadne viditeľne označený známkou s identifikačným číslom pre potreby kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty.
(9) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne upevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
(10) Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred obchodom).
(11) Zakazuje sa opustenie nebezpečného psa na verejnom priestranstve.
(12) Vstup so psom je zakázaný:
a) do areálov a priestorov škôl, školských a predškolských zariadení
b) na detské ihriská a pieskoviská,
c) na kúpalisku,
d) do cintorínov,
(13) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na detské ihriská a pieskoviská. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany3).


§ 5
Výbeh pre voľný pohyb psov


(1) Výbeh pre voľný pohyb psov sú plochy určené k voľnému pohybu psov. Tieto plochy sú označené tabuľami s uvedenými pravidlami.
(2) Užívatelia výbehov pre voľný pohyb psov sú povinní dodržiavať pravidlá užívania uvedené na informačných tabuliach umiestnených vo výbehoch.
(3) Využívanie výbehov pre voľný pohyb psov sa riadi osobitnými pravidlami:
a) zakazuje sa podnecovať agresivitu proti inému zvieraťu,
b) počas celej doby pobytu vo výbehu pre voľný pohyb psov, musí držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie mať svojho psa pod dohľadom,
c) počas celej doby pobytu vo výbehu pre voľný pohyb psov za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie,
d) každá osoba je povinná odstrániť psom spôsobenú nečistotu – exkrementy do odpadkových nádob.
(4) Výbehy pre voľný pohyb psov sa nachádzajú:
a) na Dolnej ul. - pri rybníku na pozemkoch registra „C“ par. č. 716, 717/1, 718/6, 718/3 v k. ú. Modra podľa grafickej prílohy č. 1,
4
b) na Kalinčiakovej ul. - za štadiónom na časti pozemku registra „C“ par. č. 2039/1 v k. ú. Modra podľa grafickej prílohy č. 2,
c) na Vajanského ulici na pozemku registra „C“ par. č. 1308/13 v k. ú. Modra podľa grafickej prílohy č. 3.


§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev


Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť do odpadkových nádob určených na netriedený komunálny odpad.


§ 7
Odchyt psov


(1) Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený mestskou políciou. O odchyte psov vedie mestská polícia evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
(2) Vlastník je oprávnený si odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje vlastníctvo.
(3) Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov).


§ 8
Sankcie


(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 Zákona,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane4),
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane4,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) bezprostredne neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 € a za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 €.
(4) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5)
5) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
5


§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenia


(1) Ostatné podrobnosti evidencie a držania psov, ktoré neupravuje toto VZN, musia byť v súlade s ostatnými predpismi, najmä v súlade so zákonom NR SR č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší § 8a a § 8b VZN č. 3/1995 o starostlivosti o verejnú zeleň v katastrálnom území mesta Modra.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2002 niektorých podmienkach držania psov.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo MsZ mesta Modry dňa 16. augusta 2012 uznesením č. 95/22/2012.

 

 

Ing. arch. Hana Hlubocká
primátorka mesta Modry

Návrh tohto VZN bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta Modra a internetovej stránke mesta Modra (www.modra.sk) od 12. júna 2012 do 27. júna 2012.